Aktualności

Po 7 ofert na remonty

Znak i - informacja

Otwarto oferty złożone w postępowaniu przetargowym dla zadania "Poprawa układu komunikacyjnego miasta Pilzna poprzez: remont drogi gminnej nr 106570R ul. Zielona, remont drogi gminnej nr 106579R ul. Żeromskiego oraz remont drogi gminnej nr 106588R ul. Dąbrowskiego".

Zamówienie podzielone zostało na dwie części:

część I: remont ul. Dąbrowskiego oraz ul. Żeromskiego w Pilźnie

część II: remont ul. Zielona w Pilźnie

Na każdą z części złożono po 7 ofert - większość z nich opiewa na kwoty znacznie niższe od zakładanych. Przypomnijmy, że inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 473 tys. złotych.

Ruszył Mikołajkowy Dar Serca

Św. Mikołaj i renifer

Ruszyła kolejna edycja akcji charytatywnej "Mikołajkowy Dar Serca". W tym roku podobnie jak w ubiegłym, pomagać będziemy najmłodszym, potrzebującym mieszkańcom naszej gminy w walce o lepsze jutro.

To właśnie dzięki Wam rok temu udało się uruchomić zajęcia ze wczesnego wspomagania rozwoju, które prowadzą specjaliści z tarnowskiego Stowarzyszenia "Ich lepsze jutro". Obecnie grupa liczy 20 uczestników, którzy korzystają z bezpłatnych zajęć logopedycznych, terapii integracji sensorycznej, czy umiejętności społecznych. Prowadzone są również spotkania z psycholog oraz fizjoterapia.

Inicjatywa jest bardzo udana i potrzebna, dlatego również w tym roku cały dochód z akcji chcemy przeznaczyć właśnie na ten cel. Zdajemy sobie sprawę, że ten rok jest inny niż wszystkie i dla wielu bardzo trudny, ale dzięki Waszej pomocy możemy zakończyć go pozytywnym akcentem. W tym roku "Mikołajkowy Dar Serca", ze względu na obecną sytuację będzie miał formę wyłącznie licytacji internetowych.

Zapraszamy do licytowania i wystawiania przedmiotów na aukcje na stronie: https://www.facebook.com/groups/193999042293862

Wsparcie dla seniorów

Chłopak prowadzi starszą panią pod rękę

Od 20 października do 31 grudnia 2020 r. realizowany jest program „Wspieraj seniora”. Program dedykowano osobom w wieku 70+, które dla własnego bezpieczeństwa zdecydowały się na pozostanie w domu w czasie pandemii. Realizacją programu na terenie gminy Pilzno zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie.

Główne założenie programu:

- Pomoc w dostarczeniu niezbędnych artykułów spożywczych, środków czystości itp. do domu seniora.
- Pomoc w sprawach urzędowych, jeśli ich zakres nie wymaga upoważnień i nie udostępnione zostaną dane wrażliwe.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym - nie można prosić o usługę sprzątania mieszkania.

Koszty zakupów pokrywa senior, przekazując pieniądze osobie wytypowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji programu.

Pomoc w postaci usług czyli np. zrobienie zakupów, załatwienie sprawy urzędowej są nieodpłatne.

W celu uzyskania pomocy należy zadzwonić na infolinię  pod numer 22 5051111 i zgłosić  potrzebę uzyskania wsparcia.

Należy pamiętać przy realizacji programu o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczki, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Program Rodzina 500 plus - informator

Logo Programu Rodzina 500 plus

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie informuje, że rodzice którzy złożyli wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 mają przyznane świadczenie do dnia 31.05.2021 r. lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Nowy okres składania wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego rozpocznie się od dnia 01.02.2021 r. drogą elektroniczną, a od dnia 01.04.2021 r. wnioski będą przyjmowane w formie papierowej w siedzibie MZEASz. i P w Pilźnie przy ul. 3 Maja 1.

Z uwagi na powyższe obecnie nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze na dzieci, które mają już przyznane świadczenie.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Pilźnie pod nr tel. (14) 6721721.


Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wniosek, Załącznik 1, Klauzura informacyjna - RODO


Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego w kolejnym okresie zasiłkowym

Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego  w ramach programu „Rodzina 500 plus” wraz z niezbędnymi załącznikami na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 01 sierpnia 2017 r. w siedzibie biura przy ul. 3-go Maja 1.

Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć do 31 sierpnia 2017 r. Jeżeli wniosek wpłynie we wrześniu br., to wypłata świadczenia z  wyrównaniem  za październik nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2017 r.

 Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 01 października 2017 r., rokiem bazowym,  z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2016.  Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 195/. 

W Gminie Pilzno wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzymało dotychczas ponad 2450 dzieci, a programem objętych zostało blisko 1450 rodzin. W ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”Gmina Pilzno do końca maja 2017 r. wypłaciła świadczenia na łączną kwotę  17 172 888,07 zł.


Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie informuje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214.) został opublikowany  wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą od 22 marca 2016 r.:

- w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Pilźnie, ulica Rynek 6,

- w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Pilzno,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Pilźnie.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie przy ul. 3 Maja 1 (dawny budynek Policji).

Komunikat

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie informuje mieszkańców Gminy Pilzno, że w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Warunki ubiegania się o  świadczenie wychowawcze:

Ubiegający się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci podaje we wniosku podstawowe dane dotyczące rodziny. W przypadku świadczenia również na pierwsze dziecko wymagane są informacje pozwalające na ustalenie dochodu rodziny za rok 2014, który jest rokiem bazowym, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art 30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (DzU. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

d) umowę dzierżawę – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzina lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokości zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem;

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granica albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy , w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W rozporządzeniu określono także listę dodatkowych dokumentów, wymaganych w szczególnych przypadkach, np. wobec cudzoziemców czy rodziców adopcyjnych, m.in.:

 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa  w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego w prowadzonym postępowaniu dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Wspomniane rozporządzenie oprócz wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zawiera również wzory:

 • oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego.

     Informacje na temat Programu „Rodzina 500 plus” dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Dobry start - informator

Logo Programu Dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start"

Zakończenie realizacji Rządowego programu „Dobry start”. 

Jeszcze dziś - 30 listopada, w ostatnim możliwym terminie , wpłynęły do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie wnioski o wyprawkę dla uczniów w ramach programu „Dobry start”.

Od początku trwania programu, tj. od 1 lipca  do 30 listopada 2018 r. przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 1602 wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej dla 2449 uczniów szkół różnego typu (podstawowych, zawodowych, gimnazjów, liceów, techników) na łączną kwotę 734 700 zł. Szacuje się, że w naszej Gminie z tej jednorazowej pomocy finansowej skorzystali wszyscy uprawnieni do otrzymania świadczenia.

Wnioski do przyszłorocznego Programu „Dobry start” będzie można składać od lipca 2019 r.

Stan realizacji Rządowego programu “Dobry Start” na dzień 3 września 2018.

 

Od początku trwania programu tj. od 1 lipca 2018 r. do dnia 3 września br. wypłacono świadczenie 300 + dla 1556 uczniów na łączną kwotę 446. 800,00 zł

 

Wnioski o przyznanie świadczenia 300+ przyjmowane będą w  siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie przy ul. 3-go Maja 1 w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 do 30 listopada 2018 r.

Rządowy Program „Dobry start” realizuje Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie. Od 1 lipca br. ubiegający się o wyprawkę szkolną 300+, mają możliwość składania wniosków w formie elektronicznej.

Do dnia 24 lipca br. Zespół przyjął łącznie 217 wniosków o przyznanie świadczenia dla 308 uczniów szkół różnego typu.

Zrealizowano już pierwszą wypłatę świadczenia dla 208 uczniów ze 149 rodzin na łączną kwotę ponad 60 tys. zł, w tym 300 zł jednorazowej pomocy wypłacono dla 148 uczniów szkół podstawowych, 13 uczniów szkół gimnazjalnych i 47 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Najczęściej spotykane nieprawidłowości w rozpatrywanych dotąd wnioskach, to błędne określanie rodzaju szkoły oraz pomyłki w adresach szkół. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, tj. liceów, techników, szkół zawodowych, należy wpisywać: dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia 300+ przyjmowane będą także w wersji papierowej w siedzibie MZEASiP. przy ulicy 3 Maja 1.

Plan do konsultacji

Trzy strzałki wychodzące z jednego punktu

Do 21 grudnia trwać będą konsultacje społeczne w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pilzno. Dokument, po uchwaleniu go przez Radę Miejską w Pilźnie, ułatwi gminie starania o uzyskanie dofinansowania do inwestycji ograniczających emisję spalin do atmosfery.

Integralną częścią programu były przeprowadzone latem br. badania ankietowe, którym poddano 800 gospodarstw na terenie gminy. Ich wyniki wskazują na to, że mieszkańcy chcieliby przede wszystkim uzyskać wsparcie na termomodernizację budynków, wymianę kotłów węglowych na gazowe, montaż pomp ciepła czy kolektorów słonecznych.

Oczekiwania mieszkańców korespondują z zakładanym celem programu, którym jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii oraz emisji pyłu zawieszonego. Realizacja programu przewidywana jest na cztery lata w okresie 2016 – 2020.

Do szczegółowych rozwiązań zawartych w programie wszyscy mieszkańcy od 1 grudnia mogą zgłaszać swoje uwagi w formie ustnej do protokołu, pisemnej lub droga elektroniczną na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej gminy oraz dostępnym w siedzibie urzędu. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście, wysłać pocztą do Urzędu Miejskiego w Pilźnie z dopiskiem „ Konsultacje- PGN” lub wysłać na adres: mieniekomunalne@pilzno.um.gov.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości :Konsultacje –PGN”).

Po zakończeniu konsultacji plan w formie uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Pilźnie, która głosować będzie nad jego przyjęciem.

Wymiana kotłów z dofinansowaniem

Ekologiczny dom

Rusza realizacja kolejnego działania proekologicznego i prozdrowotnego. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w imieniu gminy Pilzno podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki — Projekt 3.3.1", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zaprojektowanie i wykonanie 882 instalacji kotłów gazowych, 37 kotłów na biomasę oraz 21 węzłów ciepła w domach prywatnych a także wykonanie 11 węzłów ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych. Obszar realizacji zadania obejmuje gminy: Chorkówka, Dębica, miasto Dębica, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Pilzno i Żyraków.

Od 3 października będą podpisywane umowy uczestnictwa z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje  i zostali zakwalifikowani do projektu. Indywidualny termin podpisania umowy zostanie przekazany telefonicznie każdej osobie przez pracownika Urzędu Miejskiego. Treść umowy jest obligatoryjna i nie podlega indywidualnym negocjacjom, a zasady uczestnictwa w projekcie są takie same dla wszystkich mieszkańców.

Planowany okres wykonywania projektów dla realizacji inwestycji to październik 2019 r. - styczeń 2020 roku. W tym czasie należy się spodziewać kontaktu ze strony projektanta, który wykona uzgodnienia projektowe w poszczególnych budynkach mieszkalnych pod kątem lokalizacji nowego źródła ciepła i prac koniecznych do wykonania w celu jego podłączenia.

Zakres dokumentacji projektowej (w przypadku wymiany starego kotła na kocioł gazowy) nie będzie obejmował doprowadzenia gazu do miejsca włączenia nowego kotła. Prace te, jak również wszystkie związane z tym, a niezbędne do wykonania, formalności w szczególności: warunki rozbudowy instalacji gazowej i pozwolenie na budowę, należy wykonać do czasu montażu nowego kotła. Miejsce montażu nowego kotła zostanie wskazane podczas uzgodnień projektowych.

Montaż źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jest szacowany na II kwartał 2020 r. do końca II kwartału 2021 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Urzędu Miejskiego w Pilźnie i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki służą pomocą.

Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno

Flaga Unii Europejskiej

Projekt „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekt "parasolowy" dotyczy budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Brzostek, Czarna, Pilzno.
W ramach projektu planowane jest wykonanie łącznie 1138 instalacji w tym:
- 746 instalacji kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350
i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców),
- 392 instalacje fotowoltaiczne o mocy od 3 kW do 5 kW

Koszty realizacji projektu

Całkowita wartość projektu                             - 15,5 mln zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne                 - 14,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego                   - 10,0 mln zł

Cele Projektu:

Celem projektu jest m.in. zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii
w gospodarstwach domowych.

Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 20.10.2017r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 15,5 mln zł. Projekt będzie realizowany na terenie trzech gmin: Brzostek, Czarna, Pilzno.

Zakres realizowany w gminie Pilzno

W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy wybudowanych zostanie:

-  399 instalacji kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców).

Usunięto obraz.

 

HOTSPOT na rynku

Instrukcja obsługi HotSpota

W obrębie rynku oraz szkoły podstawowej w Pilźnie można już korzystać z hotspotu. Dostawcą darmowego internetu jesty firma Cheeloo. Dostęp do sieci uzyskujemy po zaakceptowaniu regulaminu, który pojawi się w przeglądarce.

Instrukcja:

- Po wykryciu sieci “HOTSPOT PILZNO” pojawia się komunikat: załącznik cheeloo1.jpg. Należy kliknąć zaznaczony przycisk.

- Następnie zostaniemy przekierowani na stronę, gdzie trzeba wcisnąć “Zapoznałem się z regulaminem...” (załącznik cheeloo2.jpg).

Zdjęcia

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Logotypy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne"

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.

Projekt ukierunkowany jest na:

 • podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,
 • zawiązanie w oparciu o realizowany projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,
 • zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,
 • spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego ma umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także  zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego.

Gmina Pilzno przystąpiła wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji tego Projektu (pierwsza robocza nazwa Projektu to: System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - SEKAP). W dniu 16 maja 2008 r. w Rzeszowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem Projektu, a Gminą Pilzno i 179 innymi samorządami (gminy, miasta , powiaty), zwanymi Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP).

W wykonaniu postanowień porozumienia w dniu 1 października 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Pilzno w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 . Przedmiotem tej umowy jest określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu.

Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem, a urzędem. Na pakiet produktów będą się składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów.

W ramach projektu Gmina Pilzno otrzymała w szczególności :

serwer wraz z licencją na system operacyjny , platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A - 1 szt., sprzęt aktywny LAN Przełącznik typu A (24 portowy) - 1 szt., Przełącznik typu B (48 portowy) - 1 szt. projekt i budowa sieci LAN - łącznie 53 gniazda, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt., zestawy komputerów stacjonarnych - 37 szt. (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny), komputery przenośne (notebooki) - 5 szt. (w zestawie: komputer, mysz, system operacyjny), monitory komputerowe - 20 szt., urządzenie wielofunkcyjne wariant A – 1 szt., pakiet oprogramowania biurowego - 42 szt., program antywirusowy (klient) - 42 szt., urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt., infomat wewnętrzny - 1 szt., licencja Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 42 szt., zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) - 10 szt.

Podział kosztów pomiędzy Stronami przedstawia się następująco:

 • planowany całkowity koszt realizacji Projektu przypadający na Partnera (Gminę Pilzno) wynosi 604 026 złotych brutto,
 • wkład własny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysokości 15% i wynoszący 89 781 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Pilzno)
 • wkład własny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera, wynoszący 5 490 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Pilzno),
 • pozostałe koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadające na Partnera (Gminę Pilzno), w wysokości 85%, pochodzą ze środków RPO WP 2007-2013 i wynoszą 508 755 złotych brutto.