Kontrole przedsiębiorców dotyczące odpadów komunalnych

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawierania umów na wywóz odpadów komunalnych. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, dom kultury, biblioteki, świetlice wiejskie, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych (zamieszkałe i niezamieszkałe) zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Dlatego też niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyjątek stanowi wyłącznie prowadzenie w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej. Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach prowadzonej ww. działalności gospodarczej zgodnie z art. 6j ust. 4a ww. ustawy może być uwzględniona w opłacie dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli obowiązków wynikających z ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kto nie wykonuje ww. obowiązku podlega karze grzywny stosownie do art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.