Obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) od 06 września 2019 wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzili i oddawali odpady w sposób nieselektywny zobowiązani są do zmiany deklaracji i obowiązku segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zgodnie z art. 6k ust. 3 w/w ustawy brak segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i nałożeniem kary od dwu do nawet czterokrotności wysokości opłaty podstawowej za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Przykładowa segregacja przedstawiona jest w zakładce „Jak segregować” oraz dostępna na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych