Regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie

wapnowanie

Aktualnie realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we współpracy z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi (OSChR) program priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”. Program został ogłoszony w czerwcu 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych. Na realizację Programu, w latach 2019 – 2023, przewidziane zostały środki w wysokości 300 mln zł. Wypłata środków realizowana jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Kwota dofinansowania wynosi odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych

Kosztami kwalifikowanymi, niezbędnymi do osiągnięcia efektu ekologicznego, zgodnie z przyjętym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem, są koszty zakupu:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

Wg danych z Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, do dnia 31 stycznia 2022 r.  OSChR przyjęły 43851 wniosków opiewających na kwotę 146 169 095 zł, obejmując powierzchnie 264 284 ha zaplanowaną do wapnowania.

Wnioski po ocenie formalnej i merytorycznej są systematycznie przekazywane do WFOŚiGW celem akceptacji i dokonania wypłaty środków, gdyż to WFOŚiGW ostatecznie podejmują decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy producentom rolnym.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Zużycie nawozów wapniowych w 2020 r. w porównaniu do 2010 r. wzrosło ponad dwukrotnie i wyniosło 1 340 tys. ton (591 tys. ton w 2010 r.). Na wzrost zużycia tych nawozów wpłynął m.in. wprowadzony w 2019 r. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” i związane z tym programem dofinansowanie na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska udzielane w ramach pomocy de minimis w rolnictwie