Komunikat w sprawie edukacji dzieci z Ukrainy

Komunikat Burmistrza Pilzna

Każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat przebywające w Polsce jest objęte obowiązkiem szkolnym (obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku dzieci 6-letnich) lub obowiązkiem nauki. Dotyczy to także tych dzieci, które, będąc obywatelami Ukrainy, trafiły do Polski, a ich pobyt został uznany za legalny. Rodzice (prawni opiekunowie) takich uczniów muszą dopilnować, by ten obowiązek był spełniany poprzez:

 1. naukę zdalną prowadzoną przez szkołę ukraińską albo
 2. naukę w polskim systemie oświaty.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów z Ukrainy uczących się zdalnie powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Pilźnie oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty. To wystarczy, by uznać, że obowiązek szkolny (obowiązek nauki) jest spełniany.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów z Ukrainy znających język polski w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauczania w polskiej szkole, powinni ich zapisać do szkoły możliwie jak najszybciej, by, bez straty roku szkolnego, uczniowie ci mogli wznowić naukę, zdawać egzaminy i uzyskiwać świadectwa promocyjne, albo świadectwa ukończenia szkoły.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nieznających języka polskiego (albo znających język,
ale w stopniu uniemożliwiającym uczenie się w polskiej szkole) powinni tych uczniów zapisać do oddziałów przygotowawczych – uczących przede wszystkim języka polskiego, tak by
w kolejnym roku szkolnym ci uczniowie mogli podjąć pełne kształcenie w polskiej szkole.

W związku z powyższym Burmistrz Pilzna informuje, że:

 1. poczynając od 28 marca dzieci z Ukrainy, które trafiły do gminy po 24 lutego, mogą uczęszczać do tutejszych przedszkoli (po wcześniejszym ich zapisaniu do Przedszkola),
 2. uczniowie znający język polski mogą zostać zapisani przez rodziców (prawnych opiekunów) do wskazanej szkoły w każdym czasie,
 3. dla uczniów nieznających języka polskiego projektujemy uruchomienie – poczynając
  od 4 kwietnia 2022 r. – oddziałów przedszkolnych w wybranych szkołach Gminy Pilzno albo – w porozumieniu z inną Gminą – w ich szkołach.

Proszę, by rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów jak najlepiej złożyli w szkole wniosek o zapisanie ich dziecka do szkoły, albo do oddziału przygotowawczego.

Uczniom z Ukrainy zapisanym do szkół w Gminie Pilzno (albo do szkół w innej gminie, jeżeli Gmina Pilzno nie utworzy oddziału przygotowawczego ze względu na zbyt mała liczbę zapisanych uczniów), przysługuje bezpłatny dowóz i opieka w drodze z domu  do szkoły
i z powrotem, tak jak uczniom polskim.

Інформація від Бурмістра Пільзна

Кожна дитина у віці від 6 до 18 років, котра перебуває в Польщі,  зобовʼязана навчанням у школі (дитина, котра має 6 років, зобовʼязана пройти підготовчий річний курс в дитячому садочку) або має обовʼязок навчання. Це також стосується дітей, котрі є громадянами України, котрі приїхали до Польщі, а їх перебування визнане легальним. Батьки (опікуни, підтверджені юридично) таких учнів мусять піклуватися, щоб цей обовʼязок був здійснений таким чином:

 

 1. віддаленим навчанням (он-лайн), котре здійснюється українською школою або
 2. навчанням в польській системі освіти.

 

Батьки (опікуни, підтверджені юридично) учнів з України, котрі навчаються віддалено повинні подати до Міської влади Гміни Пільзно відповідну заяву про продовження навчання в українській системі освіти. Цього достатньо, щоб визнати, що дитина зобовʼязана навчанням у школі, (обовʼязок навчання) є виконані.

 

Батьки (опікуни, підтверджені юридично) учнів з України, котрі знають польську мову на рівні, котрий дає можливість скористатися навчанням в польській школі, повинні їх записати до школи якомога швидше, щоб не втратити шкільний рік, щоб учні ці могли відновити навчання, здавати екзамени та отримати свідоцтво або свідоцтво про закінчення школи.

 

Батьки (опікуни, підтверджені юридично) учнів з України, котрі не знають польську мову, (або знають мову на рівні, котрий не дає можливості вчитися в польській школі) повинні цих учнів записати до підготовчих відділів – насамперед таких, котрі вивчають польську мову, так щоб в наступному шкільному році ці учні могли навчатися повноцінно в польській школі.

 

В звʼязку з вищевказаним бурмістр Гміни Пільзно інформує, що:

З’ясувавши, які обов’язки та які можливості поновлення перерваного навчання з причини війни мають у нас учні з України:

 1. розпочинаючи від 28 березня діти з України, котрі потрапили до Гміни після 24 лютого, можуть відвідувати місцеві дитячі садочки (після попереднього запису до дитячого садка);
 2. учні, котрі знають польську мову, можуть бути записані батьками (опікунами, підтвердженими юридично) до вказаної школи в будь-який час;
 3. для учнів, котрі не знають польської мови, започаткований проект – починаючи від 4 квітня 2022 року – підготовчих відділів в вибраних школах Гміни Пільзно або – за згодою з іншою Гміною – в тих школах.

 

Прошу батьків (опікунів, підтверджених юридично) цих учнів якнайшвидше подати заявку до школи, щоб записати своїх дітей до школи або до підготовчого відділу.

 

Учням з України, записаних до шкіл Гміни Пільзно (або шкіл в іншій гміні, якщо Гміна Пільзно не створить підготовчого відділу в звʼязку з малою кількістю поданих заявок учнів), буде запезпечений безкоштовний транспорт та опіка в дорозі з дому до школи та в зворотньому напрямку як учням польським.