Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami - od 1 kwietnia 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na podstawie Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Pilzno przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 1 kwietnia wynosi:

  1.  jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł miesięcznie
    od mieszkańca
  2.  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
    w sposób selektywny w wysokości 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają, zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.