Tadeusz Golęba zrezygnował

Tadeusz Golęba

Po 10 latach sprawowania funkcji sołtysa wsi Bielowy, Tadeusz Golęba ze względów zdrowotnych zrezygnował z kierowania sprawami sołectwa. Bielowy sukcesywnie rozwijały się dzięki sumiennemu wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz konsekwencji w realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Przez lata Tadeusz Golęba dążył do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, aktywnie zabiegając o rozpoczęcie prac związanych z ustabilizowaniem osuwiska. W 2017 roku dzięki środkom, które Gmina Pilzno pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udało się to zamierzenie zrealizować – osuwisko zostało zabezpieczone i przestało zagrażać bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców.

Sołtys sołectwa Bielowy niezwykle czynnie angażował się w działalność lokalnego samorządu - służył pomocą i wsparciem podczas ważnych inwestycji, jak budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bielow. Był też zaangażowany w organizację dożynek gminnych w Strzegocicach i Bielowach.

Wspierał inicjatywy mieszkańców oraz lokalnych grup społecznych - pomagał w założeniu koła gospodyń wiejskich w swojej miejscowości, a także wspierał działania strażaków z OSP w Bielowach zmierzające do stworzenia siłowni w miejscowej szkole.

Pan Tadeusz szczególnie angażował się w działania służące zbiorowym potrzebom, dzięki jego współpracy z samorządem oraz Radą Sołecką udało się wykonać przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1310R Bielowy – Jodłowa, wybudowano dwie wiaty przystankowe przy drodze nr 73, wykonano nawierzchnie asfaltowe wraz z podbudową na drodze gminnej przez wieś oraz na drodze w kierunku oczyszczalni ścieków.

Tadeusz Golęba wspomagał inicjatywy władz lokalnych, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim samych mieszkańców, dążąc do rozwoju sołectwa oraz poprawy jakości życia lokalnej społeczności, za co serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia