Podziękowania dla Tadeusza Golęby

Tadeusz Golęba

Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pilźnie, burmistrz Pilzna oraz radni Rady Miejskiej złożyli podziękowania Tadeuszowi Golębie za wieloletnią pracę społeczną i owocną współpracę. Po 10 latach sprawowania funkcji sołtysa wsi Bielowy, Tadeusz Golęba ze względów zdrowotnych zrezygnował z kierowania sprawami sołectwa.

- Dziękuję wszystkim i za wszystko. Przez te wszystkie lata, przy wsparciu mieszkańców oraz przychylności władz samorządowych udało się zrobić całkiem sporo - powiedział Tadeusz Golęba, który w życie lokalnej społeczności był zaangażowany od dawna. Jeszcze w latach 80-tych działał na rzecz gazyfikacji wsi czy budowy kaplicy. 

- Wiele inwestycji zostało wykonanych przy współudziale pana Tadeusza. Było też wiele innych mniejszych spraw, o których głośno się nie mówi, a które pomogły wielu mieszkańcom. Dziękuję za serce do działalności społecznej i poświęcone zdrowie - podkreśla Ewa Gołębiowska, burmistrz Pilzna.


Przez lata Tadeusz Golęba dążył do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, aktywnie zabiegając o rozpoczęcie prac związanych z ustabilizowaniem osuwiska. W 2017 roku dzięki środkom, które Gmina Pilzno pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udało się to zamierzenie zrealizować – osuwisko zostało zabezpieczone i przestało zagrażać bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców.

Sołtys sołectwa Bielowy niezwykle czynnie angażował się w działalność lokalnego samorządu - służył pomocą i wsparciem podczas ważnych inwestycji, jak budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bielowy. Był też zaangażowany w organizację dożynek gminnych w Strzegocicach i Bielowach.

Wspierał inicjatywy mieszkańców oraz lokalnych grup społecznych - pomagał w założeniu koła gospodyń wiejskich w swojej miejscowości, a także wspierał działania strażaków z OSP w Bielowach zmierzające do stworzenia siłowni w miejscowej szkole.

Pan Tadeusz szczególnie angażował się w działania służące zbiorowym potrzebom, dzięki jego współpracy z samorządem oraz Radą Sołecką udało się wykonać przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1310R Bielowy – Jodłowa, wybudowano dwie wiaty przystankowe przy drodze nr 73, wykonano nawierzchnie asfaltowe wraz z podbudową na drodze gminnej przez wieś oraz na drodze w kierunku oczyszczalni ścieków.

Tadeusz Golęba wspomagał inicjatywy władz lokalnych, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim samych mieszkańców, dążąc do rozwoju sołectwa oraz poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Fot. Krzysztof Kosowski