Informacja w sprawie własności instalacji kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gmin uczestniczący w Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66, zrealizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Gmina Pilzno uprzejmie informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. upływa okres trwałości Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W związku z powyższym, na podstawie zapisów $6 ust. 1 umów podpisanych przez Gminę z każdym z Mieszkańców uczestniczących w Projekcie, po upływie okresu trwałości Projektu własność instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych na nieruchomościach Mieszkańców przechodzi na ich rzecz na mocy w/w umów.

Od dnia 15.06.2022 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z własności instalacji kolektorów słonecznych przechodzą na Mieszkańców. Przejście prawa własności instalacji potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Strony. Wobec powyższego, zapraszamy Państwa do podpisania Protokołu przejścia prawa własności instalacji kolektorów słonecznych w Urzędzie Miejskim w Pilźnie w dniach od 15.06.2022 r. do dnia 15.07.2022 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.