Ogłoszenia

Zamknięta droga dla samochodów na osiedlu w Strzegocicach

Firma "EUROVIA", która jest wykonawca remontu drogi w Strzegocicach zawiadamia o zamknięciu drogi na osiedlu w Strzegocicach na odcinku od MZK do Winnicy Strzegocice  w dniu 11.04.2024 (czwartek) w godzinach od 9:00 do 16:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Pomoc dla producentów kukurydzy

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku
o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy
z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

 • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
 • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
 • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
  i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy budżet programu, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Dodatkowo zaznaczam, że zgodnie z informacja ARiMR godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

 • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r., biura będą otwarte dla rolników
  w godzinach od 07:00 do 18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r. od godziny 07:00 do 22:00
  lub do ostatniego interesanta;
 • ponadto biura będą czynne również w sobotę w dniu 24 lutego 2024 r. w godzinach
  od 08:00 do 16:00.

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Pilzna odwołuje przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej w Parkoszu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 782/2 o pow. 0,20 ha.

Pliki do pobrania:

Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. [na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)]

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie, ul. Legionów 28 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Organ ustala dochód na podstawie dochodów osiągniętych wyłącznie w 2022 r.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Wysokość dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 343,20 zł dla 2-3 osobowego;
 • 486,20 zł dla 4-5 osobowego;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

 • 286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 429,00 zł dla 2-3 osobowego;
 • 607,75 zł dla 4-5 osobowego;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

 Informacja o przyznaniu świadczenia:

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji (Informacja
o przyznaniu dodatku wysyłana jest na adres e-mail podany we wniosku).
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych w OPS w Pilźnie: nr tel. 14 6761687, 14 6761688.