Ogłoszenie

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków na 2020 rok o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno.

Informacja

W związku z nowo obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu na terenie Gminy Pilzno informujemy właścicieli lasów prywatnych o możliwości odbioru wypisu z planu.

Wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu można odebrać w Starostwie Powiatowym w w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica w pok. 231.
 

Plan do konsultacji

Trzy strzałki wychodzące z jednego punktu

Do 21 grudnia trwać będą konsultacje społeczne w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pilzno. Dokument, po uchwaleniu go przez Radę Miejską w Pilźnie, ułatwi gminie starania o uzyskanie dofinansowania do inwestycji ograniczających emisję spalin do atmosfery.

Wymiana kotłów z dofinansowaniem

Ekologiczny dom

Rusza realizacja kolejnego działania proekologicznego i prozdrowotnego. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w imieniu gminy Pilzno podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki — Projekt 3.3.1", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

NOWY SYSTEM Gospodarki Odpadami

Szanowni Mieszkańcy  Gminy Pilzno z dniem 1 lipca 2013 r. zaczyna obowiązywać NOWY SYSTEM Gospodarki Odpadami

      Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niesie szereg zmian, które obowiązywać będą od 01 lipca 2013 roku. W ramach przyjętych rozwiązań ustawowych z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje obowiązki zorganizowania odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.