Aktualności

Dostępna jest darmowa aplikacja pod nazwą „Kiedy Śmieci” dla mieszkańców naszej gminy

Dzięki tej aplikacji mogą Państwo sprawdzić harmonogram odbioru odpadów, uzyskać informację do jakiej frakcji zakwalifikować dany odpad oraz ustawić sobie przypomnienie o zbliżającej się dacie wystawienia worków/koszy.

Aplikacja jest dostępna na smartfony z systemem Android i iOS oraz na smartfony Huawei (bez wsparcia Google).

Mam nadzieję, że ta aplikacja będzie bardzo przydatna w codziennym funkcjonowaniu naszych gospodarstw domowych.

Aplikacja Android Sklep Play

Aplikacja iOS

Aplikacja Huawei AppGallery

Baner promocyjny aplikacji Kiedy śmieci?

Kontrole przedsiębiorców dotyczące odpadów komunalnych

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawierania umów na wywóz odpadów komunalnych. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, dom kultury, biblioteki, świetlice wiejskie, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych (zamieszkałe i niezamieszkałe) zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Dlatego też niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyjątek stanowi wyłącznie prowadzenie w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej. Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach prowadzonej ww. działalności gospodarczej zgodnie z art. 6j ust. 4a ww. ustawy może być uwzględniona w opłacie dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli obowiązków wynikających z ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kto nie wykonuje ww. obowiązku podlega karze grzywny stosownie do art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informacja

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zgodnie § 2 ust. 2 pkt. 13 i 14 Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, właściciele nieruchomości zamieszkałych w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą także oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zlokalizowany w Łękach Dolnych):

  • zużyte opony, jednakże z ograniczeniem do 8 szt. rocznie
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem w ilości do 500 kg rocznie.

Pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny określone w § 2 ust. 2 wymienionej Uchwały odbierane są w każdej ilości.

Odbiorcy odpadów komunalnych

Odbiorcą w zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Łękach Dolnych.

PSZOK w Gminie Pilzno zlokalizowany jest w miejscowości Łęki Dolne 89
"KZ" FHU Zdzisław Kozioł, tel: 14 672 50 11

Informacja

Informujemy mieszkańców Gminy i Miasta Pilzno, że od dnia 22 lutego 2021 wznawiamy odbiór popiołów zgodnie z harmonogramem przy odpadach segregowanych.

Informacja

W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań odpadów komunalnych o kodzie ex 20 01 99 (popiół), informujemy mieszkańców Gminy i Miasta Pilzno, że w miesiącu lutym 2021 nie będą obierane popioły przy odpadach segregowanych.
Jeśli badania będą się przedłużały poinformujemy o dalszych procedurach w miesiącu marcu 2021.
Za utrudnienia przepraszamy!

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków na 2021 rok o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z odbiorem i utylizacją wyrobów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno.

Potrzebne dokumenty (Informacja, Ocena stanu i Wniosek) do złożenia wniosku można pobrać stąd.

Pliki do pobrania:

Dystrybucja worków na odpady

Informacja dla mieszkańców Gminy Pilzno

Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o.o. w Strzegocicach informuje, iż w związku z trwającą epidemią koronowirusa "Punkt dystrybucji worków na odpady" będzie nieczynny od dnia 8.04 do 30.05.2020 roku.
Worki na odpady będą dostarczane w systemie "worek za worek" przez pracowników odbierających odpady zgodnie z harmonogramem odbiorów odpadów.
Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres: mzk_pilzno@wp.pl.

Obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) od 06 września 2019 wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzili i oddawali odpady w sposób nieselektywny zobowiązani są do zmiany deklaracji i obowiązku segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zgodnie z art. 6k ust. 3 w/w ustawy brak segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i nałożeniem kary od dwu do nawet czterokrotności wysokości opłaty podstawowej za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Przykładowa segregacja przedstawiona jest w zakładce „Jak segregować” oraz dostępna na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami - od 1 kwietnia 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że na podstawie Uchwały Nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Pilzno przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 1 kwietnia wynosi:

  1.  jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł miesięcznie
    od mieszkańca
  2.  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
    w sposób selektywny w wysokości 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają, zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.