Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. [na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)]

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub
  • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie, ul. Legionów 28 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Organ ustala dochód na podstawie dochodów osiągniętych wyłącznie w 2022 r.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Wysokość dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł dla 2-3 osobowego;
  • 486,20 zł dla 4-5 osobowego;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

  • 286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 429,00 zł dla 2-3 osobowego;
  • 607,75 zł dla 4-5 osobowego;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

 Informacja o przyznaniu świadczenia:

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji (Informacja
o przyznaniu dodatku wysyłana jest na adres e-mail podany we wniosku).
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych w OPS w Pilźnie: nr tel. 14 6761687, 14 6761688.