PSZOK

Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy Gminy Pilzno mogą bezpłatnie zostawić w PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk.

PSZOK w Gminie Pilzno zlokalizowany jest w miejscowości Łęki Dolne 89
"KZ" FHU Zdzisław Kozioł, tel: 014 672 50 11

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7:00 - 15:00
sobota 7:00 - 12:00

Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.