Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Czyste powietrze

Informujemy Mieszkańców Gminy Pilzno, że z dniem 01.07.2021 r. w gminie uruchomiony zostanie punkt konsultacyjno-informacyjny Rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt będzie służył Mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia Mieszkańców w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów. Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Punkt czynny będzie we wtorek w godz. 8.00 – 10.00 i w czwartek w godz. 7.30 – 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie, pokój nr 17 (na parterze budynku, obok kasy).

 

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”

Beneficjent: Właściciel lub Współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • poziom podstawowy – osiągający dochody roczne nie wyższe niż 100 000 zł
 • poziom podwyższony – dla którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 1 400 zł na członka wieloosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1 960 zł na członka jednoosobowego gospodarstwa domowego

Od 1.07.2021 r. podniesieniu ulegają w/w kwoty przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, nieprzekroczenie których uprawnia do podwyższonego poziomu dofinansowania, do wysokości:

 • 125 % najniższej emerytury – aktualnie 1 563,60 zł na członka wieloosobowego gospodarstwa domowego,
 • 175 % najniższej emerytury – aktualnie 2 189,04 zł na członka jednoosobowego gospodarstwa domowego

Zakres rzeczowy:

 • wymiana, zakup i montaż źródła ciepła,
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)

Dofinansowaniem mogą być objęte tylko działania wykonane w istniejących budynkach.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest dotrzymanie w zakresie realizowanych działań warunków kwalifikowalności określonych w dokumentach programowych.

Dofinansowanie: w zależności od rodzaju działań od 30% do 75 % kosztów kwalifikowanych, audyt energetyczny do 100 %, nie więcej niż maksymalne kwoty określone dla poszczególnych działań

Limit: do 37 000 zł

Czas realizacji: 30 miesięcy od daty pierwszego poniesionego kosztu kwalifikowanego lub złożenia wniosku

 

Przydatne linki:

Program priorytetowy Czyste Powietrze, Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową,

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania, Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania,

 

Dokumenty Programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r.

Program priorytetowy Czyste Powietrze - wersja obowiązująca od 1 lipca 2021,

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021,

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021,

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021.

 

Pliki do pobrania:
Zdjęcia