Nabór wniosków o wsparcie dla dzieci i wnuków z rodzin byłych pracowników PGR

W związku z ogłoszeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa  naboru wniosków o wsparcie dla dzieci i wnuków z rodzin byłych pracowników PGR - wsparcie ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu uczniów z tych rodzin - Gmina Pilzno informuje, że w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego. Na każdy komputer stacjonarny lub laptop można wydatkować maksymalnie do 3,5 tys. złotych oraz tablet do 1,5 tys. złotych.

Aby ubiegać  się o sprzęt komputerowy uczeń musi spełniać łącznie trzy warunki:

  • zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), osoby która pracowała niegdyś  w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR (w celu pozytywnej weryfikacji wniosku, należy przedłożyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR lub Kombinacie Rolno – Przemysłowym IGLOOPOL) ,
  • nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów zakupu czy dofinansowania tego sprzętu.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o składanie stosownych oświadczeń oraz kwestionariusza w szkołach podstawowych Gminy Pilzno, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Pilźnie, ul. Rynek 6, tel. 146807746 do dnia 27 października 2021 r.