Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Pilzna w sprawie udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu

Burmistrz Pilzna zawiadamia, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 514/9 przy ul. Legionów w Pilźnie".

Pełna treść ogłoszenia w załączniku do pobrania.

Pliki do pobrania:

Raport o stanie Gminy za 2019 rok

Burmistrz Pilzna przedstawia do zapoznania się przez mieszkańców Pilzna: "Raport o stanie Gminy. Podsumowanie działalności Burmistrza Pilzna za rok 2019".

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Burmistrza Pilzna

Ogłoszenie Burmistrza Pilzna o toczącym się postępowaniem w sprawie zmiany decyzji KRO.6220.1.26.2019.BP w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa istniejącego budynku biurowo-magazynowego o część produkcyjno-socjalną oraz magazynową wraz z instalacjami..."

Pliki do pobrania:

Informacja

W związku z nowo obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu na terenie Gminy Pilzno informujemy właścicieli lasów prywatnych o możliwości odbioru wypisu z planu.

Wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu można odebrać w Starostwie Powiatowym w w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica w pok. 231.
 

Pliki do pobrania:

Raport o stanie Gminy za 2018 rok

Burmistrz Pilzna przedstawia do zapoznania się przez mieszkańców Pilzna: "Raport o stanie Gminy. Podsumowanie działalności Burmistrza Pilzna za rok 2018".

Pliki do pobrania:

NOWY SYSTEM Gospodarki Odpadami

Szanowni Mieszkańcy  Gminy Pilzno z dniem 1 lipca 2013 r. zaczyna obowiązywać NOWY SYSTEM Gospodarki Odpadami

      Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niesie szereg zmian, które obowiązywać będą od 01 lipca 2013 roku. W ramach przyjętych rozwiązań ustawowych z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje obowiązki zorganizowania odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

        Odbiór odpadów odbywał się będzie  zgodnie z dostarczonym harmonogramem wywozu. Właściciel na dzień wyznaczonej zbiórki zobowiązany będzie wystawić pojemnik przed wejście na teren nieruchomości najpóźniej do godziny 7ºº rano.

W zamian za uiszczoną opłatę każdy właściciel nieruchomości otrzyma jeden worek/miesiąc na osobę zamieszkującą nieruchomość na którym umieszczony będzie identyfikator przypisany dla danej nieruchomości. Worki na odpady właściciel nieruchomości otrzyma w dowolnym przez siebie wybranym kolorze według własnych potrzeb, które dostępne będą w punkcie dystrybucji worków. Punkt dystrybucji worków zlokalizowany będzie w Pilźnie ul. Rynek 6 (wejście od ul. Mickiewicza) i czynny będzie w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godz. od 8ºº do 16ºº. W przypadku zapotrzebowania większej ilości worków właściciel nieruchomości będzie mógł dokonać dodatkowego zakupu. W ramach poniesionej opłaty nie będą dostarczane pojemniki.

Zbiórka doraźna obejmowała będzie:, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, popioły i żużle z domowych palenisk. Zbiórka doraźna odpadów poprzedzona będzie ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów – jeden raz w roku.

Ponadto na terenie Gminy Pilzno funkcjonował będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy bezpłatnie będą mogli dostarczać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk). Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie w obrębie działki nr ewid. 826/1 w miejscowości Łęki Dolne („KZ” Firma Handlowo -Usługowa Zdzisław Kozioł z/s Łęki Dolne 89b) i świadczyć będzie usługi w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 7ºº do 15ºº oraz w sobotę od 7ºº do 12ºº .