Ogłoszenia

ZWIERZakowa Akcja - Kastracja

Informujemy, że od 10.05.2023r.  do 30.11.2023 r. mieszkańcy Gminy Pilzno mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota.

Wysokość środków finansowych jest ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń. Celem ZWIERZowej Akcji Kastracja! jest zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych oraz upowszechnienie ich humanitarnego traktowania.

Pliki do pobrania:

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie zwołuje LXII Sesję Rady Miejskiej w Pilźnie na dzień 28 kwietnia 2023 r. o godz. 8:00.

Pliki do pobrania:

Obowiązek ważnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Z dniem 4 maja 2023 r. powraca obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do ich stosowania wynikający z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Pliki do pobrania:

Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Informacja o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli posesji o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie do Urzędu Miejskiego w Pilźnie lub sołtysa do dnia 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie zwołuje LX Sesję Rady Miejskiej w Pilźnie na dzień 16 marca 2023 r. o godz. 13:00.

Pliki do pobrania:

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków na 2023 rok o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z odbiorem i utylizacją wyrobów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno.

Potrzebne dokumenty (Informacja, Ocena stanu i Wniosek) do złożenia wniosku można pobrać stąd.

Pliki do pobrania: