Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Logotypy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne"

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.

Projekt ukierunkowany jest na:

  • podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,
  • zawiązanie w oparciu o realizowany projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,
  • zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,
  • spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego ma umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także  zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego.

Gmina Pilzno przystąpiła wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji tego Projektu (pierwsza robocza nazwa Projektu to: System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - SEKAP). W dniu 16 maja 2008 r. w Rzeszowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem Projektu, a Gminą Pilzno i 179 innymi samorządami (gminy, miasta , powiaty), zwanymi Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP).

W wykonaniu postanowień porozumienia w dniu 1 października 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Pilzno w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 . Przedmiotem tej umowy jest określenie zasad i warunków wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu.

Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem, a urzędem. Na pakiet produktów będą się składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów.

W ramach projektu Gmina Pilzno otrzymała w szczególności :

serwer wraz z licencją na system operacyjny , platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A - 1 szt., sprzęt aktywny LAN Przełącznik typu A (24 portowy) - 1 szt., Przełącznik typu B (48 portowy) - 1 szt. projekt i budowa sieci LAN - łącznie 53 gniazda, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt., zestawy komputerów stacjonarnych - 37 szt. (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny), komputery przenośne (notebooki) - 5 szt. (w zestawie: komputer, mysz, system operacyjny), monitory komputerowe - 20 szt., urządzenie wielofunkcyjne wariant A – 1 szt., pakiet oprogramowania biurowego - 42 szt., program antywirusowy (klient) - 42 szt., urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt., infomat wewnętrzny - 1 szt., licencja Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 42 szt., zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) - 10 szt.

Podział kosztów pomiędzy Stronami przedstawia się następująco:

  • planowany całkowity koszt realizacji Projektu przypadający na Partnera (Gminę Pilzno) wynosi 604 026 złotych brutto,
  • wkład własny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysokości 15% i wynoszący 89 781 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Pilzno)
  • wkład własny uznany za koszty niekwalifikowane w Projekcie Partnera, wynoszący 5 490 złotych brutto, płaci Partner (Gmina Pilzno),
  • pozostałe koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadające na Partnera (Gminę Pilzno), w wysokości 85%, pochodzą ze środków RPO WP 2007-2013 i wynoszą 508 755 złotych brutto.