Aktualności

Dotacja na przewozy autobusowe - zmiany na trasach

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

W dniu 30 grudnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pilzna a Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wsparcie wojewody do przewozów autobusowych wynosi nie więcej niż ponad 409 tys. zł, natomiast wkład własny gminy stanowi kwota nie wyższa ok. 45,4 tys. złotych. Umowa obejmuje dopłatę do przewozów autobusowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Przewozy autobusowe wykonywane będą na 6 liniach komunikacyjnych:

1)      Pilzno – Słotowa - Pilzno

2)      Pilzno - Jaworze Dolne - Pilzno

3)      Pilzno – Gębiczyna - Pilzno

4)      Pilzno – Lipiny - Pilzno

5)      Pilzno – Łęki Górne - Pilzno

6)      Pilzno – Podlesie - Pilzno

Zmiany na trasach względem przewozów autobusowych w roku 2020:

-       linia nr 1 Pilzno – Słotowa – Pilzno: kursy odbywają się z Pilzna przez Łęki Dolne drogą gminną tzw. drogą południową a nie drogą powiatową, następnie przez Łęki Górne, Zwiernik do Słotowej i powrót do Pilzna przez Strzegocice

-       linia nr 5 Pilzno – Łęki Górne – Pilzno: kursy odbywają się z Pilzna ulicą Witosa w kierunku Łęk Dolnych (do tej pory były to kursy w kierunku Łęk Dolnych ulicą 3-go Maja) i dalej do Łęk Górnych na tzw. lipki i powrót do Pilzna tą sama trasą

-       linia nr 6 Pilzno – Podlesie – Pilzno: kursy odbywają się do miejscowości Podlesie przez Lipiny, Machową, trasa ta została wydłużona i obecnie zamiast do Machowej, autobusy będą kursować do Podlesia.

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 2021

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Do 20 stycznia (do godz. 15) przyjmowane są zgłoszenia do udziału w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w tegorocznej edycji przedsięwzięcia mogą wystąpić tylko soliści podzieleni według kategorii: kl. I-IV; kl. V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie bądź dostarczenie nagrania audio z osobiście wykonanym utworem do Domu Kultury w Pilźnie. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Pliki do pobrania:

Znamy budżet na 2021 rok

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok. Zarówno dochody, jak i wydatki ustalono na poziomie ponad 87,6 mln zł, z czego na wydatki majątkowe przewidziano blisko 4 mln złotych.

– Bez wątpienia nie jest to budżet naszych marzeń, ale liczymy, że na przestrzeni roku pozyskamy dodatkowe środki na inwestycje ze źródeł zewnętrznych, jak Fundusz Dróg Samorządowych etc. – mówi burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska.

Największe wydatki bieżące dotyczą oświaty (ponad 28,4 mln zł) i rodziny (ok. 29,8 mln zł), pochłaniając z budżetu w sumie prawie 60 mln złotych. Gmina musi się mierzyć z niewystarczającą subwencją oświatową z budżetu państwa w stosunku do wydatków ponoszonych przez samorząd, co wiąże się z dodatkowymi kilkumilionowymi wydatkami. Trudny czas pandemii niesie ze sobą obawy związane z realizacją zaplanowanych dochodów, stąd decyzja, aby nie zatrudniać osób w miejsce urzędników przechodzących na emerytury, oczywiście w takich przypadkach, w jakich jest to możliwe bez uszczerbku dla sprawnego funkcjonowania urzędu.

W przypadku wydatków majątkowych największe kwoty zabezpieczono na inwestycje związane z wymianą źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. W budżecie są też środki na remonty dróg gminnych, wykonanie „zielono-niebieskiej” infrastruktury, zadania dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zakup parkometrów, a także na dokumentację projektową dla budowy skateparku i siłowni przy „orliku” w Pilźnie.  

Od 2021 r. rejestracja umów o dzieło

ZUS

Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS wypełniając prosty wniosek, który możemy przesłać drogą elektroniczną - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

W zgłoszeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie.

Kto będzie zobowiązany do zgłaszania umowy?

Do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło będą zobowiązani wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje tych podmiotów, czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na www.zus.pl

Sala doposażona

Sala w Strzegocicach

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej dokonano doposażenia budynku nowej hali przy szkole w Strzegocicach. Dotacja w wysokości 65 tys. zł została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego. Środki finansowe wykorzystano również na wyposażenie sali informatycznej, która powstała na piętrze obiektu.

- Obecnie marzymy już tylko o jednym, ale zdecydowanie najważniejszym, czyli o powrocie do stacjonarnego, tradycyjnego modelu nauczania - mówi Marta Gmiterek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzegocicach.

Sąsiedzkie kolędowanie online

Sąsiedzkie kolędowanie

Szanowni Państwo – Drodzy mieszkańcy Gminy Pilzno! Od pięciu już lat, zainspirowani przez naszego sławnego rodaka, aktora Stanisława Brudnego, spotykaliśmy się w okresie świątecznym, co roku w innej miejscowości, by powracać do dawnej, staropolskiej tradycji, wspólnego sąsiedzkiego kolędowania. Pełni radości z Narodzenia Pana, śpiewaliśmy kolędy, przywracając do życia dawne, gminne obyczaje. W tym roku, z uwagi na zaistniałą sytuację, wszechobecną pandemię, nie możemy tego uczynić. Jednak Święta to czas magiczny, pełen dobra i szczodrości.  Dlatego jak co roku chcemy być blisko Państwa, chcemy wspólnie świętować, radować się Bożym Narodzeniem i śpiewać kolędy na chwałę Dzieciątka. 

Dołącz do Sąsiedzkiego Kolędowania online: https://youtu.be/msNUlhdzfXw

Korzystna emerytura dla osób z rocznika 1953

ZUS

Korzystna emerytura dla osób z rocznika 1953 - najważniejsze kwestie:

1.       Kto i do kiedy musi złożyć wniosek o emeryturę powszechną, by skorzystać z korzystnych zmian dla rocznika 1953 ?

Wniosek o przyznanie emerytury powszechnej – w celu skorzystania z nowych zasad jej obliczania – muszą złożyć osoby, które:

  • urodziły się w 1953 r. (zarówno kobiety jak i mężczyźni),
  • pobierały wcześniejszą emeryturę na wniosek, który złożyły przed 1 stycznia 2013 r. (niezależnie od tego, czy decyzja w sprawie emerytury została wydana przed tym terminem, czy po nim),

-      nie miały ustalonej powszechnej emerytury.

Wniosek należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów, czyli najpóźniej w poniedziałek 11 stycznia 2021 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu (bez wniosku osoby zainteresowanej) ustali ponowie wysokość powszechnej emerytury osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

-      urodziła się w 1953 r.,

-      ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie wniosku, który złożyła przed 1 stycznia 2013 r.,

-      ma ustalone prawo do powszechnej emerytury w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur.

2. Jak sprawdzić czy wniosek o emeryturę powszechną został złożony?

Informacje dotyczące złożonego wniosku klienci mogą pozyskać podczas indywidulanych wizyt w salach obsługi klientów w każdej placówce ZUS lub u konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem telefonu 22 560 16 00 i adresem e-mail cot@zus.pl. Złożenie wniosku o emeryturę powszechną kończy się wydaniem decyzji w sprawie, która – zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy- jest przekazywana: w formie papierowej (odbiór osobisty bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną) lub w formie elektronicznej poprzez PUE.

3. Co się stanie gdy wniosek o emeryturę powszechną zostanie złożony po ustawowym terminie, tj. po 11 stycznia 2021 r.

W przypadku złożenia po 11 stycznia 2021 r. wniosku o emeryturę powszechną przez ubezpieczonego urodzonego w 1953 r., który ma prawo do emerytury wcześniejszej, ustalonej na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej zostanie ustalona z zastosowaniem art.  25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Oznacza to, że podstawa obliczenia emerytury powszechnej zostanie pomniejszona o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

4. Jaka grupa mężczyzn może skorzystać na zmianie przepisów?

Ze zmian w przepisach mogą skorzystać tylko Ci mężczyźni, którzy mogli przejść na wcześniejszą emeryturę przed ukończeniem 60 lat (przed 1 stycznia 2013 r.) np. górnicy, nauczyciele a także twórcy, którzy w zależności od rodzaju wykonywanej działalności, mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż 60 lat.

5. W jakim terminie ZUS wypłaci wyrównanie i czy każdy je otrzyma? Za jaki okres będzie to wyrównanie?

W przypadku osób, którym ZUS z urzędu ponownie ustali wysokość emerytury powszechnej lub renty rodzinnej decyzja o ponownym ustaleniu emerytury powszechnej lub renty rodzinnej zostanie wydana po 11 stycznia 2021 r. Kwoty wynikające z tej decyzji (wyrównanie) zostaną wypłacone w styczniowych i lutowych terminach wypłaty świadczeń, a jeżeli realizacja wypłaty w tych terminach nie będzie możliwa w najbliższym możliwym terminie wypłaty świadczenia.

Emerytowi zostanie wypłacone wyrównanie, jeżeli ponownie ustalona wysokość emerytury będzie wyższa od wypłacanej dotychczas. Kwotę wyrównania będzie stanowiła różnica między ponownie obliczoną emeryturą a wysokością dotychczasowego świadczenia za cały okres, w którym świadczenie było pobierane w niższej wysokości. Jeżeli emerytura powszechna będzie nadal świadczeniem mniej korzystnym od dotychczas wypłacanej emerytury wcześniejszej, to ZUS będzie kontynuował wypłatę świadczenia w kwocie dotychczas wypłacanej, a wyrównanie świadczenia nie będzie przysługiwało.

Emerytura w ponownie ustalonej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury powszechnej, a w przypadku gdy prawo do tej emerytury było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.

6. Jakie tablice trwania życia zostaną przyjęte przy ponownym obliczaniu emerytury dla osób z rocznika 1953

Do ustalenia kwoty emerytury powszechnej w nowej wysokości zostanie przyjęte średnie dalsze trwanie życia przyjęte w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury lub w decyzji, którą podjęto jej wypłatę, jeżeli emerytura była zawieszona z tytułu kontynuowania zatrudnienia, a następnie zostaną uwzględnione kolejne zmiany wysokości świadczenia.

7. Czy należy złożyć wniosek do ZUS w sytuacji gdy w 2019 roku  po wyroku TK była odmowa przeliczenia emerytury, bo minęło ponad 5 lat od doręczenia i sprawa trafiła do sądu?

Osoba, której ZUS wydał decyzję odmawiającą uchylenia decyzji przyznającej emeryturę powszechną, np. z powodu upływu 5 lat od dnia jej doręczenia, a która następnie złożyła odwołanie od tej decyzji do sądu nie musi składać wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury. W tym przypadku ZUS z urzędu (a więc bez wniosku osoby zainteresowanej) ustali ponownie wysokość jej emerytury powszechnej.

8. Czy osoba z rocznika 1953 która przechodziła z renty na emeryturę powszechną ma prawo do wyrównania?

Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej (składki emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji i zwaloryzowany kapitał początkowy zapisane na koncie ubezpieczonego) jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Podstawa emerytury powszechnej nie jest pomniejszana o pobrane renty. Wobec tego osoby urodzone w 1953 r., które z renty przeszły na emeryturę powszechną nie mają prawa do skorzystania ze zmienionych przepisów.

9. Co będzie zawierała decyzja? Czy będzie ogólna kwota wyrównania czy w podziale na poszczególne lata?

Decyzja będzie zawierać elementy wymagane przepisami prawa, w tym rodzaj świadczenia, sposób jego obliczenia, wysokość na datę nabycia prawa lub ustalenia ostatecznej wysokości (w przypadku zawieszenia wypłaty w związku z kontynuowaniem zatrudnienia) oraz wysokość na datę podjęcia wypłaty. W decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia, będzie wykazana łączna kwota przysługującego wyrównania.

Świąteczne paczki dla osób samotnych

OPS

W tym roku z powodu pandemii oraz obostrzeń z nią związanych, nie było możliwe zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych z terenu gminy Pilzno. Jednak to nie znaczy, że nie pamiętamy o tych osobach.

Burmistrz Pilzna wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilźnie zorganizowali paczki świąteczne dla osób samotnych i potrzebujących. W każdej paczce oprócz produktów spożywczych znajdowała się piękna kartka świąteczna wraz z życzeniami, wykonana przez uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Parkoszu oraz opłatek, jako znak przyjaźni i miłości.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie, stosując pełen reżim sanitarny dostarczyli podarunki do domów swoich podopiecznych.

Zdjęcia

Nasze Pilzno na święta

Nasze Pilzno

Świąteczne wydanie "Naszego Pilzna" czeka na Czytelników m.in. w Urzędzie Miejskim i Domu Kultury. W numerze przeczytamy o nowej wystawie w muzeum, inicjatywie Ciekawką oraz podsumowanie tego, czym żyło Pilzno w sieci w 2020 r., a także przepisy kulinarne od KGW Słotowa. Opublikowano również wykonane przez mieszkańców zdjęcia Pilzna w zimowej szacie i wiele, wiele więcej!

Zdjęcia

Urząd Miejski nieczynny 24 grudnia

Informacja

Informujemy, że 24 grudnia został wyznaczony przez urząd jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, 26 grudnia. Jest to obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów kodeksu pracy.

W przypadku sporządzenia aktu zgonu w dniu 24 grudnia prosimy o kontakt pod nr tel. 539 104 620