Aktualności

Umowa na Zieloną

Umowa podpisana

Gmina podpisała umowę z wykonawcą, który dokona remontu drogi gminnej przy ul. Zielonej w Pilźnie. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagany termin zakończenia robót określono na 31 sierpnia 2021 roku. 

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe

ARiMR

ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki aplikacji można szybko i wygodnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu (przychodzenia do BP).

Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl): https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html.

Betlejemskie Światło Pokoju w Pilźnie

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Pilzna. Dariusz Klucznik, komendant Hufca ZHP Ziemi Pilźnieńskiej, Dorota Sarad, zastępca komendanta Hufca ZHP Ziemi Pilźnieńskiej oraz Maria Smoła-Wójcik, drużynowa 1 PDH „Zielona Jedynka” przekazali światło podczas spotkania z burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowską oraz wiceburmistrzem Krzysztofem Krawcem.

Tegorocznemu rozesłaniu Betlejemskiego Światła Pokoju towarzyszy przesłanie „Światło służby” wzywające do bezinteresownego otworzenia się na potrzeby drugiego człowieka, pozostania uważnym na siebie oraz na swoje otoczenie.

- Hasło nawiązuje do harcerskiego przyrzeczenia, gdzie znajdują się słowa o służbie Bogu, Polsce i bliźnim. Służba to wielkie słowo. Temu słowu chcemy się przyjrzeć w blasku betlejemskiego ognia, które symbolizuje Jezusa Chrystusa. Pamiętacie Jego słowa, że nie przyszedł, aby Mu służono na ziemi, ale po to, aby służyć. Chrystus sam stał się sługą. Dlatego my, jego uczniowie i uczennice, nie mamy wyboru. To znaczy mamy wybór, ale jeśli chcemy być Chrystusowi, to tylko na drodze służby. To jest droga do wielkości. Kto chce być wielki, niech będzie sługą, niech będzie najmniejszy spośród wszystkich, niech służy innym - podkreślał ks. biskup Jan Wątroba podczas przekazania światła Podkarpaciu w kościele św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. W nabożeństwie w dniu 13 grudnia uczestniczyli także druhowie z naszej gminy.

Zdjęcia

Radiowóz dla komisariatu w Pilźnie

radiowóz

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy wzbogaciła się o kolejny radiowóz. Jego zakup został sfinansowany przy wsparciu ze środków przekazanych przez gminę Pilzno. Nowa Kia Ceed trafi do policjantów z komisariatu policji w Pilźnie.

Dębiccy policjanci otrzymali klucze do nowego radiowozu, który jest wyposażony w benzynowy silnik 1.4, o mocy 140 km, sygnały uprzywilejowania oraz w radiotelefon z systemem łączności radiowej oraz automatyczną skrzynię biegów.

Radiowóz posiada szereg nowoczesnych systemów zapewniających policjantom maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy. Samochód będzie przekazany do komisariatu policji w Pilźnie i posłuży poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu dębickiego.

Źródło i fot.: https://podkarpacka.policja.gov.pl

Wsparcie na zakup komputera

ARiMR

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

 • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

Umowa na remonty przy Dąbrowskiego i Żeromskiego

Umowa podpisana

Gmina podpisała umowę z wykonawcą, który dokona remontu dróg gminnych przy ulicach Dąbrowskiego i Żeromskiego. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Załadunek Usługi Handel Joanna Gałuszka i właśnie to przedsiębiorstwo wykona prace remontowe.

Inwestycje są dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagany termin zakończenia robót określono na 29 października 2021 roku. 

10 godzin z niemieckim

Konkurs

Pilźnieńskie liceum przeprowadziło Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. To już VI edycja, jednak w tym roku w nieco innej formie – ustnej, za pośrednictwem aplikacji Skype.

Sesja konkursowa trwała od godz. 7.15 do godz. 17.15. – Gratulujemy wszystkim 36 uczestnikom, gdyż już sam udział to duże wyróżnienie. Bardzo dziękujemy instytucjom , które objęły nasze przedsięwzięcie patronatem: Starostwo Powiatowe w Dębicy, Miasto Dębica oraz Gmina Pilzno.

Serdeczne podziękowania również dla partnerów naszego konkursu:  PSNJN z oddziałem w Tarnowie oraz Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie – dziękują organizatorzy.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców poszczególnych kategorii:

POZIOM A1 - Szkoła Podstawowa

Uczniowie, którzy uczą się języka niemieckiego co najmniej rok:

 1. Milena Ćwiok, SP nr 11  w Dębicy                           
 2. Bartłomiej Kicia, SP nr 11 w Dębicy                        
 3. Karol Krasoń, SP nr 11 w Dębicy                              

POZIOM A1 - Szkoła Podstawowa

Uczniowie klas 7, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę języka niemieckiego:

 1. Magdalena Krzysztofek, PSP w Łękach Górnych                             
 2. Paulina Mikrut, SP nr 1 w Jodłowej                                                      
 3. Konrad Placek, PSP w Łękach Dolnych                                 

POZIOM A2 – Szkoła Podstawowa oraz Ponadpodstawowa

 1. Weronika Szukała, SP nr 1 w Dębicy                     
 2. Ewa Lauria, SP nr 2 w Dębicy                                    
 3. Agnieszka Kurek, ZSE w Dębicy                               

POZIOM B1 – Szkoła Ponadpodstawowa            

 1. Wojciech Kapała, ZS nr 2 w Dębicy                        
 2. Dominika Czupich, II LO w Dębicy                          
 3. Wiktoria Sajdak, ZSE w Dębicy                                 

POZIOM B2 - Szkoła Podstawowa oraz Ponadpodstawowa                     

 1. Anna Para, PSP w Czarnej                                           
 2. Fabian Rau, PSP w Latoszynie; Maximilian Pietron, LO w Pilźnie                                              

 

Komunikat w sprawie fotowoltaiki

Informacja

W związku z mogącymi wprowadzać w błąd informacjami, które jedna z firm z branży fotowoltaicznej zamieściła na plakatach informujemy, że Gmina Pilzno nie zawarła porozumienia z żadną z firm, ani nie realizuje zbiorowego naboru na instalacje fotowoltaiczne. Nie ma też gminnego programu związanego z dofinansowaniem inwestycji w montaż fotowoltaiki.

Gmina Pilzno jest przychylna pro ekologicznym rozwiązaniom, dlatego udostępniono gminne tablice informacyjne. Zaznaczmy, że każde inne przedsiębiorstwo również może liczyć na tego typu wsparcie. W tym konkretnym przypadku treść ogłoszenia nie była akceptowana przez gminę.

Świadczenie dla działaczy opozycji i represjonowanych

ZUS logo

Rzeszowski Oddział ZUS zaprasza do skorzystania z telefonicznego dyżuru eksperckiego poświęconego świadczeniu wyrównawczemu dla opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych politycznie. Piątek (11.12) w godz. 9:00-10:00  pod numerem telefonu: 17 858 61 85.

Od 15 października, osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
mogą ubiegać się o świadczenie wyrównawcze, jeśli pobierają:  emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy
w wysokości niższej niż 2 400 zł.

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek, do którego należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze
musi także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Wystawia go zagraniczna instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA ) można złożyć w każdej placówce ZUS. Decyzję w sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

Gdy ZUS ustala, czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno – rentowych  jest niższa niż  2400 zł,
to bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych.
Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

Nowy samochód OSP Pilzno

OSP Pilzno

Ochotnicza Straż Pożarna w Pilźnie odebrała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd kosztował ok. 933,5 tys. zł.  Jednostka otrzymała szerokie wsparcie na dokonanie zakupu. Dotacje na ten cel zostały przyznane przez Gminę Pilzno (337 tys. zł), Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (ok. 234,5 tys. zł), a także pozyskano środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (ponad 246,9 tys. zł). Zakłady ubezpieczeń przekazały 100 tys. zł, resztę stanowią środki własne OSP Pilzno.

Fot. Krzysztof Kosowski